نمایش کلیکی ، نمایش تعدادی ، نمایش زمانی

کلمات کلیدی

زمان شروع
زمانی است که نمایش شروع میشود و شامل تاریخ و ساعت و دقیقه میباشد.
زمان پایان
زمانی است که نمایش شروع میشود و شامل تاریخ و ساعت و دقیقه میباشد.
تقویم میلادی
به دلیل اینکه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس ممکن است مشکلات محاسباتی را بوجود آورد ، جابلسا صرفا و فقط از تاریخ میلادی و ساعت رسمی کشور پشتیبانی می کند.
چرخه Cycle
تعداد نمایش در هر دقیقه میباشد. نمایش با چرخه 80 به معنای 80 نمایش در دقیقه برای شبکه موبایلی میباشد.
ساعت های انتخابی
در بعضی انواع نمایش ، فرآیند نمایش محتوا به هم پیوسته و بصورت 24 ساعته است یعنی در تمام دقایق یک روز که عدد ثابت 1440 است ، نمایش ادامه دارد. ولی در بعضی انواع نمایشی میتوان ساعتهای نمایش را به دلخواه انتخاب کرد.
همه ساعات شبانه روز
نمایش در تمام 1440 دقیقه یک روز پیوسته ادامه میابد.
بازه نمایش و بهترین ساعت
عبارت است از ساعت ابتدا و ساعت انتها که بهترین ساعت در این بازه ، ساعتی است که کمترین تعداد نمایش (مجموع نمایش 60 دقیقه ای) در آن باشد.
تعداد کلیک
تعداد کلیک مد نظر بر روی لینک محتوا ، در بعضی انواع نمایشی پایان یافتن یک نمایش مشروط به رسیدن تعداد کلیک مورد نظر میباشد. لینک محتوا با لینک یکتا متفاوت است و کلیک بر روی لینک یکتا محسوب نمیشود.
تعداد نمایش
در بعضی از انواع نمایش پایان یافتن یک نمایش مشروط به تعداد مشخصی نمایش است .
نحوه نمایش کلی
به این صورت است در زمانهایی که محتوا باید نمایش یابد به تعداد چرخه محتوا در شبکه موبایلی نمایش داده میشود . نمایش در ساعت یعنی نمایش در تمام دقایق یک ساعت به استثنای ساعاتی که شروع آن در دقیقه 0 نمیباشد یا شرایطی که شرط اتمام نمایش تحقق میگیرد و وابسته به زمان مشخص پایان نیست یا اینکه مشخصا ، زمان پایان در دقیقه 59 نیست .
زمان شروع : 10 ژانویه 2018 - ساعت 8:15
زمان پایان : 16 ژانویه 2018 - ساعت 23:30
چرخه : 50
ساعت های انتخابی نمایش : 9 ، 10 ، 11 ، 16 ، 17 ، 20
شروع نمایش از 10 ژانویه 2018 ساعت 8:15 شروع میشود و چون ساعت 8 در ساعت های نمایش موجود نیست نمایش داده نمیشود ولی وضعیت درخواست نمایش به در حال پخش تغییر میکند. و پس از اینکه ساعت سرور پخش به 9:00 رسید در دقیقه 0 ساعت 9 به تعداد چرخه یعنی 50 شروع به نمایش میکند. پس از اینکه دقیقه 0 به پایان رسید در دقیقه 1 ساعت 9 دوباره 50 نمایش اجرا میشود چونکه ساعتهای انتخابی 9 و 10 و 11 میباشد نمایش تا ساعت 11:59 ادامه میابد. و با رسیدن ساعت به 12 نمایش متوقف میشود و سپس در ساعت 16:00 نمایش از سرگرفته میشود و همین طور الی آخر تا ساعت 20:59 روز 10 ژانویه 2018 . برای روز 11 ژانویه و 12 ژانویه تا 16 ژانویه دوباره مثل روز 10 ژانویه تکرار میشود. در حین نمایش ممکن است شرایط خاتمه نمایش پیش آید مثل رسیدن به تعداد کلیک یا .... که در اینصورت وضعیت درخواست نمایش به خاتمه نمایش تغییر میکند و نمایش متوقف میشود حتی اگر ساعت سرور پخش در ساعتهای انتخابی باشد.
در جابلسا انواع نمایش محتوا در سه گروه اصلی زمانی ، کلیکی و تعدادی فراهم شده است . که هر کدام دارای ویژگیهای خاص و روش های متنوع می باشند.
Card image cap
نمایش زمانی
Card image cap
نمایش کلیکی
Card image cap
نمایش تعدادی

گروه زمانی

ویژگی این گروه در این است که پارامترهای زمان شروع و زمان پایان عامل تعیین کننده در نمایش هستند. برای نمایش هایی مناسب است که خواهان تداوم آهسته و پیوسته با هزینه پایین در شبکه موبایلی هستند.
روش بهترین زمان
در تاریخی که تولیدکننده محتوا مشخص میکند نمایش شروع میشود اما برای ساعت شروع بازه ایی را تعیین میکند که جابلسا بر اساس بازه نمایش و بهترین ساعت اقدام به نمایش میکند. نمایش 60 دقیقه طول میکشد و پس از آن شرط خاتمه نمایش تحقق میابد.
یک مثال: درخواست نمایش برای 14 مارس 2018 و بازه زمانی 8 تا 16 و چرخه با مقدار 35.
نتیجه: شروع در روز 14 مارس 2018 و کم ترافیک ترین ساعت 10 صبح است (بر اساس اطلاعات سرور پخش). پس نمایش در روز 14 مارس 2018 و ساعت 10 صبح انجام میگیرد. نمایش 60 دقیقه طول میکشد و تعداد نمایش کلی : 60x35=2100.
روش نمایش در تمام ساعات
در زمان شروع نمایش شروع میشود و در تمام طول ساعات شبانه روز ادامه میابد و با رسیدن به تاریخ و ساعت پایان نمایش شرط خاتمه نمایش تحقق میابد و وضعیت درخواست نمایش به خاتمه نمایش تغییر میکند.
روش نمایش در ساعات انتخابی
به مانند روش نمایش در تمام ساعات است با این تفاوت که ساعت های نمایش قابل انتخاب کردن میباشد و در غیر این ساعات نمایش انجام نمی گیرد .
شباهت ها و تفاوت ها
در تعریف دو نمایش اخیر نمایش در تمام ساعات و نمایش در ساعات انتخابی شباهت هایی میتوان دید مثل اینکه در نمایش ساعت های انتخابی اگر تمام ساعت ها را در نمایش در ساعات انتخابی مورد انتخاب قرار گرفت هیچ تفاوتی با نمایش در تمام ساعات نخواهد داشت. این گزاره جمله ایی ، در معنی و در سیستم جابلسا کاملا صحیح است ولی با رجوع به صفحه هزینه ها متوجه خواهید شد که در هر کدام محدودیت و شرایطی ویژه در انتخاب مقدار چرخه و یا تعداد ساعتهای انتخابی خواهند داشت.
جابلسا سعی کرده انعطاف پذیر باشد و شرایط متفاوتی برای کاربردهای متفاوت و کارایی عالی با هزینه های متفاوت پدید آورد. انعطاف پذیری به همراه کاربردهای متفاوت با کارآیی عالی و هزینه های متفاوت نیازمند سیستم پیچیده و دقت کافی استفاده کنندگان است.

گروه کلیکی

ویژگی این گروه در این است که پارامتر کلیک تعیین کننده خاتمه نمایش است. برای نمایش هایی مناسب است که تولیدکنندگان محتوا به دنبال جذب کلیک و بازدید کننده از طریق لینک محتوا میباشند.
روش نمایش در تمام ساعات
در زمان شروع ، نمایش شروع میشود و در تمام طول ساعات شبانه روز ادامه میابد و با رسیدن به تعداد کلیک تعیین شده در درخواست نمایش ، شرط خاتمه نمایش تحقق میابد و وضعیت درخواست نمایش به خاتمه نمایش تغییر میکند. در این روش نمایش زمان پایان وجود ندارد یا اگر زمانی تعیین شود تا انتهای سال 2040 میلادی خواهد بود.
یک مثال: زمان شروع نمایش 12 آپریل 2018 و ساعت 16:10 و چرخه با مقدار 40 و تعداد کلیک 26000.
نتیجه: در زمان شروع ، نمایش شروع میشود و در هر دقیقه 40 نمایش در شبکه موبایلی اجرا میشود تا زمانی که تعداد کلیک بر روی لینک محتوا در اپ موبایلی به 26000 برسد. تعداد کلی نمایش نامشخص است و با فرض هر یک نمایش و دریافت یک کلیک ، حداقل 26000 میباشد.
روش نمایش در ساعات انتخابی
به مانند روش نمایش در تمام ساعات است با این تفاوت که ساعت های نمایش قابل انتخاب کردن میباشد و در غیر این ساعات نمایش انجام نمی گیرد .
شباهت ها و تفاوت ها
در تعریف دو نمایش اخیر نمایش در تمام ساعات و نمایش در ساعات انتخابی شباهت هایی میتوان دید مثل اینکه در نمایش ساعت های انتخابی اگر تمام ساعت ها را در نمایش در ساعات انتخابی مورد انتخاب قرار گرفت هیچ تفاوتی با نمایش در تمام ساعات نخواهد داشت. این گزاره جمله ایی ، در معنی و در سیستم جابلسا کاملا صحیح است ولی با رجوع به صفحه هزینه ها متوجه خواهید شد که در هر کدام محدودیت و شرایطی ویژه در انتخاب مقدار چرخه و یا تعداد ساعتهای انتخابی خواهند داشت.
جابلسا سعی کرده انعطاف پذیر باشد و شرایط متفاوتی برای کاربردهای متفاوت و کارایی عالی با هزینه های متفاوت پدید آورد. انعطاف پذیری به همراه کاربردهای متفاوت با کارآیی عالی و هزینه های متفاوت نیازمند سیستم پیچیده و دقت کافی استفاده کنندگان است.

گروه تعدادی

هدف این گروه نمایش بر اساس تعداد میباشد ، شرط خاتمه نمایش ، تعداد نمایش تعیین شده در درخواست نمایش میباشد. این گروه مناسب نمایش در حجم انبوه و پر ترافیک میباشد.
روش نمایش بر اساس تعداد
در این روش نمایش از زمان شروع نمایش آغاز میشود و در تمام ساعات شبانه روز پیوسته خواهد بود. در صورتی که تعداد نمایش داده شده مساوی پارامتر تعداد نمایش شود شرط خاتمه نمایش محقق میگردد. تاریخ پایان در این روش تعیین نمیگردد یا مساوی پایان سال 2040 میلادی خواهد بود.
یک مثال: زمان شروع 8 آگوست 2018 و ساعت 7:14 و چرخه با مقدار 10 و تعداد نمایش 25000.
نتیجه: نمایش محتوا از ساعت 7:14 روز 8 آگوست شروع میشود و در هر دقیقه 10 نمایش در شبکه موبایلی صورت میپذیرد و پس از رسیدن به تعداد نمایش 25000 شرط خاتمه نمایش محقق میگردد.
روش نمایش بر اساس درصد درخواست شبکه
این روش نمایش با بقیه روش ها تفاوت چشمگیری دارد . برای روش شدن مطلب فرض کنید در طول 24 ساعت شبانه روز تعداد 5 میلیون درخواست محتوا از اپ موبایل کاربران به سرور ارسال شود. اگر مجموع درصد را 100 بگیریم هر یک درصد معادل 50000 نمایش در روز است. یا 3 درصد معادل 150000 نمایش میشود. در این روش ساعت شروع همیشه معادل 00:00 بامداد و ساعت پایان 23:59 میباشد. تاریخ شروع و پایان همیشه با هم برابر است. یعنی نمایش فقط در تمام دقایق 24 ساعت یک روز مشخص است. به عبارتی دیگر نمایش فقط برای یک روز کامل است.
یک مثال: درخواست نمایش با زمان شروع 5 سپتامبر 2018 و به مقدار 8 درصد. در اینجا دیگر مقدار چرخه ، تعداد نمایش کلی و تاریخ پایان نمایش نداریم.
نتیجه: از ساعت 00:00 روز 5 سپتامبر 2018 نمایش شروع میشود و 8 درصد کل درخواست ها را هر دقیقه پوشش میدهد و در ساعت 23:59 روز 5 سپتامبر 2018 شرط خاتمه نمایش تحقق میابد. یعنی اگر ترافیک شبکه در روز 5 میلیون درخواست باشد هر یک درصد معادل 50000 نمایش و 8 درصد معادل 400000 نمایش میشود. به عبارتی 5 میلیون درخواست در روز تقریبا معادل 3472 نمایش در دقیقه و 8 درصد آن تقریبا معادل 278 میشود. یعنی چرخه 278 است و به عبارتی 278 نمایش در دقیقه.

ایده و اجرا توسط مهندس دانیال عبدی باوندپوری