اولین وب سایت ثبت و نمایش محتوا در شبکه موبایلی

شبکه نمایش محتوا موبایلی


ثبت محتوا یعنی چی ؟
ثبت محتوا یعنی اینکه شما به عنوان تولید کننده محتوا ، محتوای تولید شده را به اسم خودتان ثبت کنید و مدعی تولید کردن آن باشید.
بیشتر
محتوا

نمایش محتوا یعنی چی ؟
نمایش محتوا یعنی اینکه بر اساس سه پارامتر کلیدی زمان ، تعداد ، کلیک محتوای شما در شبکه موبایلی نمایش داده شود
بیشتر
محتوا

سه نوع اصلی نمایش محتوا


نمایش کلیکی
نمایش بر اساس کلیک
یک نوع از نمایش است که با رسیدن به تعداد مشخصی کلیک ، نمایش محتوا پایان میپذیرد

نمایش زمانی
نمایش بر اساس زمان
یک نوع از نمایش است که با شروع از زمان مشخص تا پایانی با زمان مشخص محتوا را نمایش میدهد

نمایش تعدادی
نمایش بر اساس تعداد
یک نوع از نمایش است که از زمان مشخص شروع به نمایش میکند و پس از نمایش تعداد مشخصی پایان میپذیرد

ویژگیهای جابلسا

جابلسا مفتخر است اعلام کند که OnLine است...
محتوا
comment
جابلسا زنده به عدم سکون است... با نظرها ، انتقادات ، پیشنهادات و شکایات به حرکت جابلسا کمک کنید.
ایده و اجرا توسط مهندس دانیال عبدی باوندپوری